Finalizacja kolejnego etapu strategii

markus-winkler-cxoR55-bels-unsplash

Zmiana stanu posiadania udziałów w MEDICANCOIN GREECE S.A. jako etap realizacji strategii zmierzającej do zapewnienia Emitentowi długoterminowych przychodów związanych z wyłącznym prawem dystrybucji wyrobów zawierających THC na terytorium kraju po uruchomieniu produkcji przez MEDICANCOIN GREECE S.A.

Zarząd Emitenta informuje, iż w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki zmierzającej do zapewnienia Emitentowi długoterminowych przychodów, jest na końcowym etapie negocjacji z MEDICANCOIN GREECE S.A. w zakresie współpracy pomiędzy spółkami zapewniającej Emitentowi przyszłe przychody związane z prawem dystrybucji wyrobów zawierających THC produkowanych przez MEDICANCOIN GREECE S.A.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż ze względu na charakter działalności MEDICANCOIN GREECE S.A. (uprawa marihuany medycznej i produkcja preparatów na bazie marihuany medycznej z THC, a nie wyłącznie z CBD) oraz rozbieżności legislacyjne pomiędzy Grecją a Polską nastąpiła redukcja stanu posiadania udziałów przez Emitenta w MEDICANCOIN GREECE S.A. poprzez zbycie 8.750 udziałów o wartości nominalnej 8.750 EUR za cenę 135.600 EUR (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset euro). Transakcja ta została zaakceptowana przez Zarząd Emitenta oraz Zarząd MEDICANCOIN GREECE S.A. w dniu 30.09.2021 r. Efektem jest uporządkowanie stanu prawnego i własnościowego w sposób umożliwiający legalny obrót towarami zgodnie z prawem lokalnym i międzynarodowym – regulującym obrót substancjami psychoaktywnymi.

Zarząd Emitenta poinformuje o warunkach umowy ustanawiającej prawo dystrybucji wyrobów zawierających THC produkowanych przez MEDICANCOIN GREECE S.A. w stosownym komunikacie.

Informacja jest istotna i ma fundamentalne znaczenie w strategii rozwoju Emitenta.