Skutki dezaktywacji 300 000 akcji BPC

busines

Zarząd Emitenta publikuje prognozowane zmiany procentowe w związku z planowanym zmniejszeniem ilości istniejących w obrocie akcji Black Pearl S.A., poprzez ich umorzenie w liczbie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) sztuk z portfela większościowego, obecnie w posiadaniu Janusza Skopowskiego.

Wartość umarzanych akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy kursie 64,50 PLN. Odkup nastąpi za ustaloną ilość: 1.000.000 jednostek waluty wirtualnej MCAN coin z aktywów Emitenta.

Ze względu na:

Zaistnienie technicznych możliwości wykonania postanowień Uchwały ZWZ nr 17 z dnia 27.06.2019 roku – w zakresie umorzenia akcji serii G, której celem była sanacja aktywów Spółki.

Określenie wielkości portfela akcji podlegających umorzeniu na ilość: 300.000 szt. – wycenianych przy kursie 64.50 PLN za akcje – na dzień 23.12.2020, na kwotę łączną: 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Możliwość skupu akcji z rynku i wycofania ich z obiegu – za pomocą i przy użyciu posiadanych instrumentów finansowych Spółki tj. 1.000.000 jednostek waluty cyfrowej MCAN coin.

Zarząd Emitenta postanowił przedstawić efekt nabycia w celu umorzenia 300.000 sztuk akcji BPC znajdujących się w obrocie, przy wykorzystaniu 1.000.000 jednostek waluty wirtualnej MCAN. Warunkiem umorzenia zakupionych akcji przez Black Pearl S.A. jest zobowiązanie Zarządu do zatwierdzenia powyższej transakcji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Wspólników, poprzez podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.

Kwota transakcji opiewa na sumę w walucie cyfrowej: 1.000.000 MCAN coin (słownie: jeden milion) w parytecie do 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)- z wyceny bieżącej 300.000 szt. umarzanych akcji.

Prezentacja skutków ekonomiczno-finansowych:

Ilość obecna akcji BPC wynosi 2.753.380 sztuk – odpowiada proporcjonalnej ilości 2.753.380 głosów na WZW spółki.

Ilość akcji dopuszczonych do obrotu i notowanych na rynku NewConnect wynosi 403.380 sztuk co odpowiada takiej samej ilości głosów. Procentowo jest równa 14,98% w stosunku do całości 100% istniejących akcji – w ilości j.w.

W posiadaniu Janusza Skopowskiego jest: 2.205.000 szt. akcji co stanowi 80,08% akcji i głosów. Pozostałe akcje w ilości 125.000 sztuk stanowiące 4,54% całości, są rozdrobnione i niedopuszczone do obrotu giełdowego – znajdują się tak samo jak portfel większościowy poza obrotem giełdowym. Łączna suma akcji poza obrotem giełdowym wynosi 2.330.000 szt. co odpowiada 84,62% głosów.

Janusz Skopowski uważa, że wycena zarówno MCAN coin jak i akcji BPC jest niedoszacowana rynkowo, dlatego po uchwaleniu zgody na umorzenie akcji – przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i wykonaniu uchwały w tym zakresie przez Black Pearl S.A., otrzymaną kwotę w walucie MCAN przekaże na cele statutowe spółki Medican Ltd, której jest współwłaścicielem, a Medican Ltd dokona spalenia 1.000.000 MCAN coin wykluczając je trwale z obrotu – usuwając je z łańcucha krypto, na którym są zarejestrowane. Zmniejszy to fizycznie ilość istniejących akcji BPC oraz jednostek waluty MCAN coin. Transakcja wzajemna będzie korzystna pod każdym względem dla akcjonariuszy mniejszościowych Black Pearl S.A.

Uzasadnienie:

Zwiększenie procentowego udziału akcji rozdrobnionych i notowanych na NewConnect. Po umorzeniu 300.000 szt. akcji pochodzących z portfela Janusza Skopowskiego, ilość łączna akcji BPC zmaleje do 2.453.380 sztuk, co stanowić będzie nowy poziom 100%.

Ilość akcji rozdrobnionych pozostanie bez zmian. Po dezaktywacji 403.380 sztuk akcji rozdrobnionych – notowanych, w rękach drobnych akcjonariuszy – stanowić będzie nie 14,98 % jak obecnie, ale wzrośnie i osiągnie poziom 16,44% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA.

Fizycznie całkowita ilość akcji BPC zostanie zredukowana o 10,9% względem obecnej.

W zakresie posiadanego portfela waluty MCAN coin przez Emitenta, w ilości 4.418.000.000 sztuk – nie nastąpią zmiany mające wpływ na jego wycenę w sposób bezpośredni.

Natomiast poprzez spalenie 1.000.000 coinów dojdzie do całkowitego zmniejszenia liczby istniejących MCAN coin w łańcuchu blockchainowym, która wynosi 5.000.000.000 szt. Po spaleniu – czyli dezaktywowaniu pozostanie 4.999.000.000 szt. MCAN coin. Jest to posunięcie bardzo korzystne wizerunkowo i powoduje aprecjacje walut notowanych na rynkach kryptowalutowych. Pośrednio zwiększy to atrakcyjność waluty MCAN, względem innych walut cyfrowych.

Powyższe informacje są niezbędne akcjonariuszom Black Pearl S.A w celu zrozumienia podstaw i skutków powziętych działań Zarządu.

UWAGA. WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY PRTFELI KRYPTOWALUTY W SERWISIE wallet.medicancoin.com

W wyniku decentralizacji kryptowaluty MCAN Coin uprzejmie informujemy, że działalność strony wallet.medicancoin.com z dniem 19.05.2021r. zostaje zakończona.

W ZWIĄZKU Z TYM 19 MAJA 2021 ROKU WSZYSTKIE PORTFELE ZAŁOŻONE NA TEJ STRONIE PRZESTANĄ DZIAŁAĆ.


Wszystkich użytkowników kryptowaluty MCAN Coin, posiadających portfele w w/w serwisie, prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości mail, która została wysłana do każdego z Was. transfer@medicancoin.com